Jūs atrodaties šeit

Finanses (atalgojuma politikas pamatprincipi)

Saturs:


Pamatinformācija

VAS ELEKTRONISKIE SAKARI JURIDISKAIS STATUSS: Valsts akciju sabiedrība

ĪPAŠNIEKS: Latvijas Republika

KAPITĀLA DAĻU TURĒTĀJS: Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, 100%

REĢISTRĒTA KOMERCREĢISTRĀ: 14.10.2004.

Finanšu un nefinanšu mērķi, rezultatīvie rādītāji

VAS ES finanšu vadību organizē tā, lai nodrošinātu sabalansētus ieņēmumus un izdevumus ar likumu deleģēto pakalpojumu nodrošināšanai. Ar likumu deleģētās funkcijas - EMS nodrošināšanu un elektronisko sakaru tīklu antenu, radioiekārtu, apraides raidītāju un mobilo sakaru bāzes staciju ierīkošanas tehnisko projektu akceptēšanu - VAS ES nodrošina no ieņēmumiem par sniegtajiem maksas pakalpojumiem, kuru cenrādi apstiprina Ministru kabinets. Savukārt, numerācijas resursu pārvaldība un numerācijas datu bāzes uzturēšana (vidēji 1,5 % no apgrozījuma) tiek finansēta no valsts budžeta dotācijas.

Komercpakalpojumu realizēšanas rezultātā gūtā peļņa nodrošina stabilu uzņēmuma attīstību un nepieciešamības gadījumā kalpo kā drošības garants, iestājoties neparedzētam ieņēmumu kritumam no ar likumu deleģētajiem pakalpojumiem (piemēram, klientam neplānoti atsakoties no turpmākas pakalpojumu izmantošanas, kā to pieļauj normatīvie akti), kā arī veicina efektīvu VAS ES resursu izmatošanu.

VAS ES, sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, 2014. gadā ir novērsusi turpmākās uzņēmuma darbības zaudējumu rašanos, panākot, ka iepriekš uzņēmumam deleģētās funkcijas bez to nodrošināšanai nepieciešamā finansējuma, vairs nav VAS ES kompetence. Turpmāk VAS ES strādās tā, lai ilgtermiņā nodrošinātu ar likumu deleģēto funkciju pakalpojumu kvalitāti par klientiem pieņemu, samērīgu samaksu, kā arī papildus sniegs komercpakalpojumus, tādējādi nodrošinot uzņēmuma attīstību ar stabilu ikgadēju peļņas pieaugumu.

Rezultatīvie rādītāji par 2016. gadu*

EUR

Piezīmes

Pamatkapitāls uz 31.12.2016. 8 721 583  

Bilances kopsumma uz 31.12.2016.

12 897 502

 

Neto apgrozījums

6 521 518

 

Iemaksas valsts un pašvaldību budžetā

1 586 294

Tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, nodokļi un nodevas

Samaksātas dividendes par 2015.gadu

44 475

 

Saņemtā dotācija**

89 237

 

Izlietotā dotācija** 89 237

 

Realizācijas rentabilitāte 1,0  
Pašu kapitāla īpatsvars bilancē 72,13%  

* Informācija saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58. pantu.
** Par Numerācijas datu bāzes uzturēšanu atbilstoši Elektronisko sakaru likuma deleģējumam.

Gada pārskati

2016. gada pārskats

2015. gada pārskats

2014. gada pārskats

2013. gada pārskats

2012. gada pārskats

 

Nerevidētie starpperiodu pārskati

2017. gads (Gada nerevidētais pārskats, 9 mēnešu pārskats6 mēnešu pārskats, 3 mēnešu pārskats)

2016. gads (Gada nerevidētais pārskats, 9 mēnešu pārskats, 6 mēnešu pārskats, 3 mēnešu pārskats)

2015. gads (Gada nerevidētais pārskats, 9 mēnešu pārskats, 6 mēnešu pārskats, 3 mēnešu pārskats)

 

Atalgojuma politikas pamatprincipi

VAS „Elektroniskie sakari” darbinieku amata darba algas diapazons tiek noteikts, balstoties uz sakaru nozares darba samaksas līmeni.

VAS „Elektroniskie sakari” darbiniekiem darba alga sastāv no divām daļām:

  • individuālās darba algas;
  • darba algas mainīgās daļas.

Katra darbinieka individuālā darba alga tiek noteikta amatam noteiktā amata darba algas diapazona ietvaros, atbilstoši darbinieka kvalifikācijai, amata pienākumu sarežģītībai, atbildības pakāpei, individuālajai darba izpildei un citām kompetencēm.

Darba algas mainīgā daļa - līdz 10% (līdz desmit procentiem) no individuālās darba algas, kas tiek izmaksāta vienu reizi ceturksnī, izvērtējot attiecīgā darbinieka ceturkšņa darba sniegumu.

Papildus darbinieka Darba algai var noteikt piemaksas:

  1. par prombūtnē esoša darbinieka apstākļos vai vakanta amata pienākumu pildīšanu papildu tiešajiem amata pienākumiem;
  2. par amata pienākumu pildīšanu paaugstinātas darba intensitātes apstākļos;
  3. par papildus pienākumu veikšanu, kas nav tieši saistīti ar amatam noteiktajiem pamatuzdevumiem;
  4. par virsstundu darbu.

Darbiniekus var finansiāli motivēt, ņemot vērā esošos finanšu līdzekļus VAS „Elektroniskie sakari” apstiprinātā budžeta atalgojumu fonda ietvaros.