Jūs atrodaties šeit

Inmarsat

Kā aktivizēt Inmarsat terminālu

VAS ES jāiesniedz aizpildīta Inmarsat pieteikuma veidlapa, norādot norēķinu organizāciju. Veidlapa jāparaksta arī norēķinu organizācijas pārstāvim, vai norēķinu organizācijai I jāatsūta atsevišķa rakstiska piekrišana apkalpot pieteicēja Inmarsat terminālu.

Ja pieteicējam savā uzņēmumā nav paraksta tiesības, viņam VAS ES jāuzrāda pilnvara. PiemērsRīgā, 2005. gada NN. janvārī Nr. mmm
Speciālpilnvara
Pilnvaroju mūsu darbinieku Jāni Zvejnieku (personas kods 123456-78901) A/S Negrimstošā flote vārdā parakstīt VAS "Elektroniskie sakari" adresētus pieteikumus jaunu radioiekārtu iekļaušanai mūsu uzņēmuma kuģu staciju radioatļaujās, pieteikumus radioiekārtu izslēgšanai no kuģu staciju radioatļaujām, kā arī pieteikumus Inmarsat terminālu aktivizēšanai un deaktivizēšanai, un agrāk aktivizētu Inmarsat terminālu pakalpojumu klāsta izmaiņai.
Pilnvarotās personas Jāņa Zvejnieka parakstu ________________________________________________apstiprinu.
Pilnvara derīga līdz ___________________________
Izpilddirektors Vladimirs Lielmanis
.

Konsultācijas pa tālruni 67322737.

Inmarsat terminālu parasti aktivizē darbdienās 24 stundu laikā pēc pareizi noformētu dokumentu saņemšanas. Piešķirtos IMN (Inmarsat mobilos numurus) pieteicējam paziņo pēc termināla aktivizācijas.

Citur

Latvijas Inmarsat galiekārtas var aktivizēt arī:

http://www.inmarsat.com/ iespējams saņemt informāciju par kuģu Inmarsat numuriem.


Atkarībā no radiosakaru veida vai radioiekārtas specifikas klients iesniedz pieprasījumu VAS ES noteiktajā formā (skat. augstāk attiecīgo pieprasījuma veidlapu/-as), norādot radioiekārtas tehniskos datus un šādu informāciju:

Fiziska persona:

  • norāda vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarēto dzīvesvietas un korespondences saņemšanas adresi, tālruņa numuru, faksa numuru, e-pasta adresi, norēķinu rekvizītus;
  • iesniedz pilnvaru (ja ar atļaujas saņemšanu saistītos jautājumus kārto pilnvarotā persona).

Komersants vai valsts pārvaldes iestāde:

  • norāda komercsabiedrības nosaukumu un reģistrācijas numuru vai valsts pārvaldes iestādes nosaukumu un darbību reglamentējošo normatīvo aktu;
  • norāda paraksttiesīgās personas (vadītāja) amatu, vārdu, uzvārdu, kā arī kontaktpersonas datus;
  • norāda atrašanās vietas adresi, tālruņa numuru, faksa numuru, e-pasta adresi, norēķinu rekvizītus;
  • iesniedz rīkojuma norakstu vai citu dokumentu par amatpersonu, kura ir atbildīga par radioiekārtas izmantošanu;
  • iesniedz pilnvaru (ja ar atļaujas saņemšanu saistītos jautājumus kārto pilnvarotā persona).

Atkarībā no paredzētā radioiekārtas izmantošanas veida iesniedz atbilstošu papildu informāciju:

  • Starptautiskajā Telesakaru savienībā reģistrētas starptautiskas norēķinu organizācijas rakstisku piekrišanu (ja paredzēts izmantot tās pakalpojumus);
  • citu informāciju, kas raksturo un pamato radiofrekvenču spektra izmantošanu konkrētajā gadījumā.

Nepieciešamības gadījumā VAS ES  var lūgt arī citu informāciju, piemēram, detalizētu radioiekārtas darbības principu aprakstu.